Program

 

Programme / Program

8:00–9:00 Registration / Rejestracja

9:00–10:05 Session 1. Introduction to the clinical topics of secondary and resistant hypertension

Sesja 1. Wprowadzenie do zagadnień klinicznych związanych z nadciśnieniem tętniczym wtórnym i opornym

Chairmen / Przewodniczący: Massimo Mannelli, Andrzej Januszewicz, Krzysztof Narkiewicz

Welcome and introduction / Powitanie i wstęp — Andrzej Januszewicz (5’)

Incidence, clinical clues, and prognosis of resistant hypertension

Oporne nadciśnienie tętnicze — częstość występowania, klinika i rokowanie

Andrzej Januszewicz (20’)

Blood pressure measurements in patients with secondary and resistant hypertension

Pomiary ciśnienia tętniczego u chorych z wtórnym i opornym nadciśnieniem tętniczym

Aleksander Prejbisz (20’)

Obstructive sleep apnea — secondary cause of hypertension or concomitant disease?

Obturacyjny bezdech senny — wtórna przyczyna nadciśnienia tętniczego czy stan współistniejący?

Krzysztof Narkiewicz (20’)

Break / Przerwa (15’)

10:20–11:30 Session 2. Diagnostic procedures in patients with secondary hypertension

Sesja 2. Badania diagnostyczne u chorych z wtórnym nadciśnieniem tętniczym

Chairmen / Przewodniczący: Pierre F Plouin, Danuta Czarnecka, Aleksander Prejbisz

After screening of primary aldosteronism — which diagnostic procedures?

Jakie badania należy wykonać u chorych po wykonaniu badań przesiewowych w kierunku  pierwotnego hiperaldosteronizmu?

Jaap Deinum (20’)

Biochemical investigation in a patient suspected for pheochromocytoma — is one sampling enough?

Badania biochemiczne u chorych z podejrzeniem guza chromochłonnego — czy jednorazowe oznaczenie wystarczy?

Graeme Eisenhofer (20’)

Diagnosis of renal artery stenosis — from imaging of renal arteries to evaluation of renal function and metabolism

Diagnostyka zwężenia tętnic nerkowych — od badania obrazowych tętnic nerkowych do oceny funkcji i metabolizmu nerek

Andrzej Więcek (20’)

Discussion / Dyskusja (10’)

Coffee break / Przerwa kawowa (20’)

11:50–13:20 Session 3. Interventional and surgical treatment in secondary and resistant hypertension — where do we stand in 2013?

Sesja 3. Leczenie interwencyjne i chirurgiczne wtórnego i opornego nadciśnienia tętniczego — stan na 2013 rok?

Chairmen / Przewodniczący: Graeme Eisenhofer, Mariola Pęczkowska, Andrzej Więcek

When should renal artery stenosis be treated and what is the optimal treatment?

Kiedy należy leczyć zwężenie tętnicy nerkowej i jaki sposób leczenia jest optymalny?

Pierre F. Plouin (20’)

What is the optimal management for patients with adrenal and extra-adrenal pheochrocytoma or paraganglioma?

Jakie jest optymalne postępowanie z chorymi z nadnerczowymi i pozadnerczowymi guzami chromochłonnymi lub przyzwojakami?

Massimo Mannelli (20’)

Renal denervation as an option for the treatment of patients with resistant hypertension and concomitant disease

Denerwacja tętnic nerkowych — możliwość leczenia chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi

Adam Witkowski (20’)

How to optimize pharmacological treatment in patients with uncontrolled hypertension?

Jak optymalizować leczenie farmakologiczne u chorych z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym?

Aleksander Prejbisz (20’)

Discussion / Dyskusja (10’)

Break / Przerwa (15’)

13:35–15:00 Session 4. Management of patients with secondary and resistant hypertension — clinical cases with panel discussion

Sesja 4. Postępowanie u chorych na wtórne lub oporne nadciśnienia tętnicze — przypadki kliniczne z dyskusją ekspertów

Chairmen / Przewodniczący: Massimo Mannelli, Andrzej Januszewicz

Patient with recurrent pheochromocytoma

Chory z nawrotowym guzem chormochłonnym

Mariola Pęczkowska, Aleksander Prejbisz

Patient with resistant hypertension and sleep disorder

Chory z opornym nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami snu

Ewa Warchoł-Celińska

Patient with hypokalemia and resistant hypertension

Chory z hipokaliemią i opornym nadciśnieniem tętniczym

Sylwia Kołodziejczyk

Patient with pheochromocytoma and renal artery stenosis

Chory z guzem chromochłonnym i zwężeniem tętnicy nerkowej

Jakub Wójcicki, Anna Kaszuba

Panel discussion after each case / Dyskusja ekspertów po każdym przypadku

Danuta Czarnecka, Jaap Deinum, Graeme Eisenhofer, Mariola Pęczkowska, Pierre F. Plouin, Andrzej Więcek, Adam Witkowski

15:00–16:00 Lunch / Poczęstunek