Program

pdf    pobierz program w formacie PDF


piątek, 11 września 2015
9.00 Otwarcie konferencji
9.00-10.20 Session 1. Resistant and difficult to treat hypertension
Sesja 1. Oporne i trudne w kontroli nadciśnienie tętnicze
Chairmen/Przewodniczący:
Pierre-Francois Plouin, Andrzej Więcek, Marek Kabat
 

Welcome and introduction/Powitanie i wstęp
Andrzej  Januszewicz

 

Resistant hypertension – incidence, prognosis and pharmacological treatment
Nadciśnienie tętnicze oporne – częstość występowania, rokowanie i leczenie farmakologiczne
Andrzej  Januszewicz

  Optimal treatment of hypertension – guidelines and everyday practice – implications from the Pol-Fokus study
Optymalne leczenie nadciśnienia tętniczego – wytyczne i codzienna praktyka – wnioski z badania Pol-Fokus
Aleksander Prejbisz
 

Interventional treatment in patients with resistant hypertension – where do we stand?
Leczenie zabiegowego opornego nadciśnienia tętniczego – jakie jest jego miejsce?
Adam Witkowski

 

Is it worth to diagnose and treat obstructive sleep apnea in patients with resistant hypertension?
Czy warto diagnozować i leczyć obturacyjny bezdech senny u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym?
Krzysztof Narkiewicz

10.20-11.10 Session 2. Renal artery stenosis – not only atherosclerotic
Sesja 2. Zwężenie tętnicy nerkowej — nie tylko miażdżycowe
Chairmen/Przewodniczący:
Jacques W. Lenders, Jaap Deinum, Andrzej Januszewicz
 

New guidelines on fibromuscular dysplasia – what should be implemented in everyday practice?
Nowe zalecenia dotyczące dysplazji włóknisto-mięśniowej – co należy przenieść do codziennej praktyki?
Pierre-Francois Plouin

 

Chronic consequences of kidney ischemia
Przewlekłe następstwa niedokrwienia nerek
Andrzej Więcek

 

Polish registry on fibromuscular dysplasia – preliminary data
Polski rejestr dysplazji włóknisto-mięśniowej – pierwsze wyniki
Elżbieta Florczak, Ewa Warchoł-Celińska

11.10-11.40 Przerwa na kawę
11:40-12:50 Session 3. Management of the primary aldosteronism
Sesja 3. Postępowanie w pierwotnym hiperaldosteronizmie
Chairmen/Przewodniczący: Graeme Eisenhofer, Franco Mantero, Aleksander Prejbisz
 

New Endocrine Society guidelines on primary aldosteronism – implications for practice and research
Nowe zalecenia Endocrine Society postępowania w pierwotnym hiperaldosteronizmie – wnioski dla codziennej praktyki i dalszych badań
Martin Reincke

 

Adrenal venous steroid profiling in primary aldosteronism
Ocena profilu steroidowego w krwi żylnej nadnerczy u chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem
Graeme Eisenhofer

 

What is the optimal medical management during evaluation for primary aldosteronism?
Jakie jest optymalne postępowanie farmakologiczne w trakcie diagnostyki pierwotnego hiperaldosteronizmu?
Jaap Deinum

 

Adrenal venous sampling in every day practice – experience of one center
Cewnikowanie żył nadnerczowych w codziennej praktyce – doświadczenie własne
Jacek Kądziela  

12.50-13.20 Przerwa na kawę
13.20-14.40 Session 4.  Controversies in adrenal tumors
Sesja 4. Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu guzów nadnerczy
Chairmen/Przewodniczący:
Martin Reincke, Tomasz Bednarczuk, Mariola Pęczkowska
 

Controversies in anatomical and functional imaging of pheochromocytoma and paragangliomas
Kontrowersje w badaniach anatomicznych i czynnościowych guza chromochłonnego i przyzwojaków
Jacques W. Lenders

 

Adrenal incidentalomas - growing numbers, growing problems
Przypadkowo wykryte guzy nadnerczy - rosnąca liczba, rosnące problemy
Franco Mantero

 

When Cushing syndrome should be suspected ?
Kiedy należy podejrzewać zespół Cushinga?
Tomasz Bednarczuk

 

Moderate discussion – What should be taken from the guidelines on pheochromocytoma and paragangliomas?
Dyskusja moderowana – jakie są najważniejsze przesłania wytycznych dotyczących postępowania u chorych z guzem chromochłonnym i przyzwojakami?
Jacques W. Lenders, Aleksander  Prejbisz

14.40

Concluding remarks/ Podsumowanie i zakończenie
Andrzej Januszewicz

 

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl